Nhân sự chủ chốt

Trưởng bộ phận đầu tư

Trưởng bộ phận thẩm định