Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Với mục tiêu đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp trong công tác quản trị tài chính và quản trị doanh nghiệp. Dragon Holdings đã triển khai gói sản phẩm Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp thực hiện nâng cao năng lực quản trị, cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tiếp cận được nguồn vốn chi phí thấp:

  •  Tư vấn cấu trúc mô hình hoạt động, quản lý doanh nghiệp
  •  Xây dựng phương án cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động
  •  Xây dựng bộ quy chuẩn quản trị doanh nghiệp như quy trình nhân sự, bán hàng, sản xuất.
  •  Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

 

Sản phẩm mẫu

Một số sản phẩm mẫu của Dragon Holdings thực hiện tư vấn quản trị doanh nghiệp thành công để tiếp cận được thị trường vốn.

qtdn sp