Dịch vụ Thẩm định giá

Dịch vụ Thẩm định giá sẽ được cung cấp độc lập bởi Công ty TNHH Thẩm định giá AAA (AAA Valuation), đơn vị thành viên của Dragon Holdings nhằm chuyên biệt hóa dịch vụ và đảm bảo các nguyên tắc thẩm định độc lập.

Thẩm định các loại tài sản: Bất động sản, động sản, giá trị doanh nghiệp, thương hiệu và các loại tài sản khác.
Mục đích thẩm định giá: Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp, xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp, đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, hoạch toán kế toán, tính thuế, tư vấn và lập dự án đầu tư, các mục đích khác.