Chiến lược

Từ những ngày đầu thành lập, Dragon Holdings định hướng chiến lược đồng hành phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong đó Dragon Holdings định vị mình sẽ là một thành phần với vai trò là đơn vị cung cấp nguồn lực tài chính phi tín dụng trong hệ sinh thái phục vụ phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đặc biệt, Dragon Holdings tập trung vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp tư nhân năng động, có tiềm năng và động lực phát triển. Dragon Holdings hoàn toàn tin tưởng sẽ đạt được tham vọng và tầm nhìn của mình khi tập trung triển khai hai chiến lược trọng tâm dưới đây một cách nhất quán, chuyên biệt, và hiệu quả.

Chiến Lược cung cấp dịch vụ tài chính:

Dragon Holdings định vị và tập trung vào năng lực kinh doanh lõi của mình là mảng dịch vụ tư vấn tài chính với những sản thẩm thế mạnh đã định vị được lợi thế cạnh tranh như dịch vụ  ngân hàng đầu tư, dịch vụ thu xếp vốn, đặc biệt dịch vụ  tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp đã được thị trường ghi nhận là một trong những tổ chức hàng đầu.

Chiến Lược đầu :

Đầu phát triển hạ tầng doanh nghiệp cho Dragon Holdings: Dragon Holdings đầu tư và sở hữu những doanh nghiệp  là tổ chức trung gian tài chính như làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty Chứng Khoán Toàn Cầu, sở hữu 100% Công ty  TNHH Thẩm Định Giá AAA để thực hiện  xây dựng hoàn thiện hạ tầng doanh nghiệp để đảm bảo có đủ năng lực triển khai kinh doanh cung cấp dịch vụ tài chính

 Đầu tài chính: Trong chiến lược đầu tư tài chính với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận theo  trường phái đầu tư giá trị nội tại. Dragon Holdings ưu tiên hàng đầu đầu tư  (private equity) góp vốn cổ phần tư nhân vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng ở giai đoạn đầu và nắm giữ lâu dài. Bên cạnh đó Dragon Holdings cũng nắm bắt những cơ hội đầu tư với mức lợi suất cao  ở giai đoạn của thị trường Chứng khoán Việt Nam hiện nay.