Tư vấn quan hệ nhà đầu tư

Dựa trên những thế mạnh của dịch vụ định giá doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng đầu tư cho mục tiêu ưu tiên hàng đầu của khách hàng là huy động vốn. Dịch vụ quan hệ nhà đầu tư của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị tài chính và huy động vốn bằng công cụ quan hệ nhà đầu tư, chúng tôi kết hợp những kỹ thuật tài chính doanh nghiệp và truyển thông để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm:

  •  Chiến lược quan hệ nhà đầu tư
  •  Công cụ quan hệ nhà đầu tư theo chuẩn quốc tế
  •  Thực hiện các báo cáo công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước
  •  Công cụ & kênh IR cho doanh nghiệp chưa niêm yết, phát hành riêng lẻ và gọi vốn
  •  Phân tích tín hiệu thị trường

Sản phẩm mẫu

Chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp cỡ vừa huy động vốn và quản trị tài chính thành công bằng nghiệp vụ quan hệ nhà đầu tư.

tvqhdt sp