Phương án tài chính

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp được cung cấp bên cạnh những dịch vụ Ngân hàng đầu tư trong đó có liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ thị trường vốn như tái cấu trúc tài chính, nghiệp vụ thị trường vốn cổ phần/nợ, M&A sẽ giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong công tác huy động vốn, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, và thoái vốn.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện:

  •  Nghiên cứu khả thi và lập dự án
  •  Đánh giá hoạt động tài chính phục vụ xúc tiến đầu tư và nguồn vốn

Sản phẩm mẫu

Chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp cỡ vừa giải quyết được nhu cầu về vốn bằng nghiệp vụ thị trường vốn.    

patc sp