Tái cấu trúc tài chính

Dịch vụ tái cấu trúc tài chính bao gồm các hoạt động liên quan đến nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đa dạng của các doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá lại tình hình tài chính và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính để huy động vốn thông qua các sản phẩm tài chính cấu trúc cho các yêu cầu khác nhau bao gồm các dự án mới, mở rộng, vốn lưu động, cơ cấu và tăng vốn phục vụ chiến lược M&A.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp thực hiện:

  • Xác định giải pháp cần thiết
  • Xây dựng kế hoạch và mô hình tài chính
  • Tìm kiếm nhà đầu tư và đơn vị tài trợ vốn
  • Phân tích và xây dựng kịch bản đàm phán
  • Hỗ trợ kết thúc giao dịch

Sản phẩm mẫu

Dragon Holdings đã giúp nhiều doanh nghiệp thực hiện thành công tái cấu trúc tài chính, đặc biệt những doanh nghiệp đã gập khó khăn về công tác quản lý tài chính.