Nghiệp vụ thị trường vốn cổ phần và nợ

Chúng tôi là tổ chức đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp sản phẩm nghiệp vụ thị trường vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng việc giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn thông qua hai công cụ:

Nghiệp vụ thị trường vốn cổ phần (Equity capital market): Gói sản phẩm dịch vụ vao gồm tư vấn chuẩn bị IPO (Pre IPO), Thu xếp nhà đầu tư, phương án tăng vốn, phương án chào bán cổ phần. Nghiệp vụ thị trường vốn nợ (Debt capital market): Cung cấp các giải pháp huy động vốn bằng công cụ nợ như trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các sản phẩm cấu trúc khác.

Sản phẩm mẫu

Chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp cỡ vừa giải quyết được nhu cầu về vốn bằng nghiệp vụ thị trường vốn.